GRATIS LEVERING AF ALLE VARER I HELE LANDET

Formidlingsbetingelser

BETINGELSER FOR FORMIDLING AF FORRETNINGSKONSTRUKTION

Tilbuddene med produkter på webshoppen sælges ikke af webshoppens ejer, men af sælgeren. Ved køb af produkter indgås derfor en kontrakt mellem køber og sælger på sælgers forretningssted. Webshoppens ejer er derfor ikke part i denne salgsaftale. De generelle vilkår og betingelser, der gælder mellem sælger og køber, er medtaget i dette dokument for nemheds skyld. Bemærk: disse generelle vilkår og betingelser gælder mellem køber og sælger og kan derfor ikke påberåbes webshoppens ejer. 

 • Hvis sælgeren er beliggende i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, finder det europæiske fjernsalgsdirektiv anvendelse. Dette direktiv inkluderer følgende rettigheder og garantier: 
 • Sælgeren skal give køberen oplysninger om skatter, betaling, levering og opfyldelse af aftalen, klart og skriftligt. 
 • Køber modtager ordre indenfor 60 dage, medmindre der er aftalt et anden vilkår med sælger. Hvis det pågældende produkt ikke længere er tilgængeligt, skal sælgeren underrette køberen herom. Eventuelle betalinger skal refunderes inden for 30 dage, medmindre sælger leverer et tilsvarende produkt. 
 • Køber har fortrydelsesret, hvilket betyder, at køber kan tilbageføre købet op til 14 dage efter modtagelse uden begrundelse. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af køberen. Eventuelle betalinger skal refunderes inden for 30 dage.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

 I disse formidlingsbetingelser har følgende udtryk følgende betydninger: 

 1. Hjemmeside: platform gjort tilgængelig via www.rabatshop.dk, som også inkluderer alle tilknyttede underdomæner. 
 2. Webshoppens ejer: Rabatshop
 3. Køber: den person, der foretager et køb på ovenstående hjemmeside. 
 4. Sælger: firma, der enten som producent eller som erhvervsdrivende sælger produkter til køberen.

 

ARTIKEL 2 - KØBERRETTIGHEDER 

Hvis sælgeren er beliggende i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gælder det europæiske direktiv om fjernsalg. Dette direktiv inkluderer følgende rettigheder og garantier: 

 1. Sælgeren skal give køberen oplysninger om skatter, betaling, levering og opfyldelse af aftalen klart og skriftligt. 
 2. Køber modtager ordren inden for 60 dage, medmindre der er aftalt en anden periode med sælger. Hvis det pågældende produkt ikke længere er tilgængeligt, skal sælgeren underrette køberen herom. Eventuelle betalinger skal refunderes inden for 30 dage, medmindre sælger leverer et tilsvarende produkt.
 3. Køber har en fortrydelsesret, hvilket betyder, at køber kan tilbageføre købet op til maksimalt 14 dage efter modtagelsen uden begrundelse. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af køberen. Eventuelle betalinger skal refunderes inden for 30 dage. 

 

ARTIKEL 3 - FORMIDLINGSTJENESTENS ART 

 1. Tilbuddet om produkter på webshoppen sælges ikke af webshoppens ejer, men af sælgeren. Der indgås derfor en kontrakt mellem køber og sælger når produkter købes. Webshoppens ejer er derfor ikke part i denne salgsaftale. 
 2. Visse produkter købes fra tredjeparter, uanset om de er etableret i Den Europæiske Union, via webshoppen. 
 3. Den service, som webshoppens ejer leverer, er en formidlingstjeneste, hvor købte produkter leveres til en tredjepart. Ved bestilling af et produkt via webshoppen er webshoppens ejer bemyndiget til at fungere som mægler i købers navn og for købers regning at bestille det produkt fra den faktiske sælger af det pågældende produkt.
 4. Hvis den faktiske sælger er etableret uden for Holland, og som følge heraf at det relevante produkt skal importeres, sker dette under køberens navn. Ekstra omkostninger, såsom importmoms og (fortoldning omkostninger), afholdes af køberen. 

 

ARTIKEL 4 - BETALING 

 1. Betaling for det købte produkt behandles af webshoppens ejer. Webshoppens ejer er også ansvarlig for betaling til den faktiske sælger. 
 2. Det er muligt, at de priser, der er angivet på webshoppen, adskiller sig fra de beløb, som webshoppens ejer betaler til den faktiske sælger. Det er muligt, at sælgeren får mulighed for at købe produktet til et lavere beløb, efter at det er købt af køberen. I disse tilfælde betragtes forskellen mellem det beløb, der er betalt af køberen og det beløb, der er betalt til den faktiske sælger, som kompensation for den tredjeparts formidlingstjeneste, der leveres af websted ejeren. 

 

ARTIKEL 5 - PROCEDURE FOR KLAGER 

 1. I tilfælde af at køberen er utilfreds med den måde, hvorpå formidlingstjenesten er implementeret, kan dette gøres kendt for webshoppens ejer via de kontaktoplysninger, der er angivet på hjemmesiden. Hver rapport, der foretages af køberen, håndteres af webshoppens ejer med den største omhu og så hurtigt som muligt. Webshoppens ejer vil give et indholdsmæssigt svar til køberen højst 14 dage efter modtagelse af meddelelsen. 
 2. I tilfælde af utilfredshed med proceduren i stk. 1 i denne artikel kan køberen henvende sig til tvistkomitéen for den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

VILKÅR OG BETINGELSER

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

Under disse betingelser har følgende udtryk følgende betydninger: 

Yderligere aftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernkontrakt, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren

Overvejelses Periode: den periode, indenfor hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret; Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af et erhverv, forretning eller håndværk, og som indgår en aftale med iværksætteren;

Dag: kalenderdag;

Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;

Varighedstransaktion: en aftale med hensyn til en række produkter og / eller tjenester, hvis leverings- og / eller købsforpligtelse er spredt over tid;

Holdbart medium: ethvert middel eller hjælpemiddel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at gemme oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret reproduktion af den lagrede information, inklusive e-mail.

Fortrydelsesret: muligheden for forbrugeren at annullere fjernkontrakten inden afkølingsperioden

Modelformular: fortrydelsesformularen, som iværksætteren stiller til rådighed for forbrugeren og kan udfyldes af forbrugeren, hvis han ønsker at udøve sin fortrydelsesret;

Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og / eller (adgang til) digitalt indhold og / eller tjenester til forbrugere på afstand;

Fjernkontrakt: en aftale, hvor kun inden for rammerne af et system organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og / eller tjenester til og med indgåelsen af aftalen kun en eller flere teknikker til fjernkommunikation forbrugeren

Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en fjernkontrakt, uden at forbrugeren og iværksætteren er sammen i samme rum på samme tid;

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende vilkår og betingelser for iværksætteren.

 

ARTIKEL 2 - IVÆRKSÆTTERENS IDENTITET

Schenke Enterprise LLP | 32 Kinburn street | SE16 6DW London | United Kingdom | www.rabatshop.dk

Hvis du vil vide mere om vores virksomhed, er vores detaljer altid tilgængelige efter anmodning!

ARTIKEL 3 - ANVENDELIGHED

 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjern kontrakt og ordrer mellem iværksætter og forbruger. 

 1. Inden fjernsalgs kontrakten indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden fjern kontrakten indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, hvordan de kan ses, og at disse generelle vilkår og betingelser kan inspiceres hurtigst muligt på anmodning fra forbrugeren. kan sendes gratis. 
 2. Hvis fjern kontrakten indgås elektronisk, uanset det foregående afsnit, inden fjern kontrakten indgås, kan teksten i disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at de stilles til rådighed af forbrugeren. kan let gemmes på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden fjern kontrakten indgås, vil det blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres elektronisk, og at de vil blive sendt gratis elektronisk eller på anden måde efter anmodning fra forbrugeren. 
 3. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder andet og tredje afsnit anvendelse med de fornødne ændringer, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der gælder for ham. mest gavnlige. 
 4. I tilfælde af at en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser til enhver tid helt eller delvist erklæres ugyldige eller ødelagt, forbliver disse generelle vilkår og betingelser gældende for resten, og den relevante ugyldige eller ugyldige bestemmelse erstattes straks i gensidig konsultation. kontaktes så tæt som muligt ved en bestemmelse, der tilnærmer sig originalens formaal. 
 5. Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår, skal vurderes i henhold til disse generelle vilkår og betingelser. 
 6. Usikkerhed omkring forklaringen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal forklares i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.

 

ARTIKEL 4 - TILBUDDET 

 1. Hvis et tilbud er gyldigt i en begrænset periode eller fremsættes under betingelser med suspenderede eller opløsende virkning eller andre betingelser, vil dette blive udtrykkeligt angivet i tilbuddet. 
 2. Iværksætterens tilbud er uforpligtende. Iværksætteren har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet. 
 3. Tilbuddet fra iværksætteren indeholder en beskrivelse af de tilbudte produkter og / eller tjenester, som til enhver tid er komplette og nøjagtige. Tilbuddet indeholder en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren gør brug af billeder, der antyder, at disse billeder viser det produkt, der tilbydes, er disse en ægte gengivelse af de produkter og / eller tjenester, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet kan ikke binde iværksætteren. 
 4. Billeder, der ledsager produkter, er en ægte gengivelse af de tilbudte produkter. Imidlertid kan iværksætteren ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt matcher de rigtige farver på produkterne.
 5. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til at acceptere tilbuddet. Dette vedrører især: 
  1. prisen inklusive skatter
  2. eventuelle forsendelsesomkostninger
  3. den måde, hvorpå aftalen indgås, og hvilke handlinger der kræves til dette
  4. om niveauet for hastigheden for fjernkommunikation bestemmes eller ej, hvis omkostningerne ved anvendelse af teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel?
  5. om aftalen vil blive indgivet, efter at den er indgået, og i bekræftende fald, hvordan den kan konsulteres af forbrugeren;
  6. den mindste varighed af fjern kontrakten i tilfælde af en udvidet transaktion.
  7. anvende fortrydelsesretten
  8. betalingsmetode, levering og gennemførelse af aftalen 

 

ARTIKEL 5 - AFTALEN 

 1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser. 
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtageren af denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen. 
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og sikre et sikkert web miljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger. 
 4. Iværksætteren kan informere sig selv inden for de juridiske rammer, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjern kontrakten. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afvise en ordre eller anmodning eller vedlægge særlige betingelser for gennemførelsen. 
 5. Iværksætteren sender forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et holdbart medium, senest ved levering af produktet eller tjenesten eller det digitale indhold: 
  1. besøgende adresse på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan gå med klager
  2. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten
  3. Oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice
  4. prisen, inklusive afgifter, på produktet, tjenesten eller det digitale indhold
  5. levering omkostninger, hvor det er relevant
  6. betalingsmetode, levering eller gennemførelse af fjern kontrakten
  7. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er ubestemt
  8. i tilfælde af at forbrugeren har en fortrydelsesret, er model formularen for fortrydelse.
  9. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun for den første levering.

 

ARTIKEL 6 - TILBAGEHOLDELSESRET

 Ved levering af produkter: 

 1. Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opløse aftalen i 14 dage uden at give en begrundelse. 
 2. Denne overvejelsesperiode begynder dagen efter modtagelse af produktet af forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant af forbrugeren og annonceret til iværksætteren.

 Hvis:

 1.Forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre, refleksionsperioden starter den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af ham har modtaget det sidste produkt. Forudsat at han klart har informeret forbrugeren om dette inden bestillingsprocessen, kan iværksætteren afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider. 

 1. levering af et produkt består af flere forsendelser eller dele, refleksionsperioden starter den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjepart har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del 
 2. Aftalen omfatter regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode, refleksionsperioden starter den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af ham, har modtaget det første produkt.

 For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

 1. I tilfælde af at en serviceaftale eller en aftale om levering af digitalt indhold ikke er leveret på et håndgribeligt medium, kan forbrugeren opløse aftalen i fjorten dage uden begrundelse. Disse fjorten dage begynder dagen efter indgåelsen af aftalen.

 Forlænget overvejelsesperiode for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medium, når de ikke informerer om fortrydelsesretten:

 1. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovligt krævede oplysninger om fortrydelsesretten eller model formularen til tilbagetrækning, udløber refleksionsperioden tolv måneder efter afslutningen af den oprindelige refleksionsperiode bestemt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
 2. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der er nævnt i det foregående afsnit inden for tolv måneder efter begyndelsen af den oprindelige refleksionsperiode, udløber refleksionsperioden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.
 3. I refleksionsperioden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at opbevare produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.
 4. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelse af produktet. Forbrugeren skal meddele dette ved hjælp af model formularen. Efter at forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret til tiden, f.eks. Ved hjælp af bevis for forsendelse.

 

ARTIKEL 7 - OMKOSTNINGER MED AT UDØVE RETTEN FOR TILBAGEHOLDELSE 

 1. Hvis forbrugeren udøver fortrydelsesretten, overstiger omkostningerne ved returnering ikke varerne. 
 2. Iværksætteren vil tilbagebetale købsbeløbet så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter tilbagetrækningen, på samme måde som brugen af forbrugeren. Modtagelse fra forhandleren eller afgørende bevis for fuldstændig returnering er påkrævet. 
 3. Enhver afskrivning af produktet forårsaget af skødesløs håndtering bæres af forbrugeren. Dette kan ikke påberåbes, hvis iværksætteren ikke har givet alle lovligt krævede oplysninger om fortrydelsesretten. Dette skal gøres, inden købsaftalen indgås.

 

ARTIKEL 8 - UDELUKKELSE AF TILBAGEHOLDELSESRET 

 1. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig, hvis iværksætteren klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i tide til indgåelse af aftalen, og hvis det vedrører et af de produkter, der er anført i afsnit 2 og 3. 
 2. Udelukkelse er kun mulig for følgende produkter: 
  1. der er etableret af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer
  2. der er tydeligt personlige.
  3. der kan ødelægge eller ældes hurtigt;
  4. hvis pris afhænger af udsving i det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
  5. for individuelle aviser og magasiner
  6. til lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af;
  7. for hygiejniske produkter, som forbrugeren har brudt forseglingen af. 
 3. Ekskludering er kun mulig for følgende tjenester: 
  1. vedrørende indkvartering, transport, restaurant forretning eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode
  2. hvoraf leveringen startede med udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren inden overvejelsesperioden er udløbet;
  3. vedrørende væddemål og lotterier. 

 

ARTIKEL 9 - PRIS 

 1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, forhøjes priserne på de produkter og / eller tjenester, der tilbydes, undtagen prisændringer som følge af ændringer i momssatser. 
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er udsat for udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, til variable priser. Dette link til udsving og det faktum, at de angivne priser er listepriser, er angivet i tilbuddet. 
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter indgåelse af aftalen er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemte regler eller bestemmelser. 
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelse af aftalen er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dette og: 
  1. de er resultatet af lovbestemte forskrifter eller bestemmelser
  2. om forbrugeren har bemyndigelse til at annullere kontrakten den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
  3. Priserne i tilbudet af produkter eller tjenester inkluderer moms.
  4. Alle priser er underlagt tryk- og tastefejl. Vi påtager os intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og tastefejl.
  5. I tilfælde af tryk- og skrivefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.

 

ARTIKEL 10 - GARANTI OG OVERENSSTEMMELSE 

 1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller anvendelighed og de gældende lovbestemmelser på datoen for aftalens indgåelse. og / eller statslige regler. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug. 
 2. En garanti fra iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren på grundlag af aftalen. Dette forstås som enhver forpligtelse fra iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent, hvor han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er juridisk forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.
 3. Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal rapporteres til iværksætteren skriftligt inden for 4 uger efter levering. Produkterne skal returneres i originalemballagen og i ny stand. 
 4. Garantien gælder ikke, hvis: 
  1. Forbrugeren har selv repareret og / eller forarbejdet de leverede produkter eller fået repareret og / eller behandlet af tredjemand;
  2. De leverede produkter er blevet udsat for unormale omstændigheder eller på anden måde håndteres uforsigtigt eller er i strid med instruktionerne fra iværksætteren og / eller er blevet behandlet på emballagen;
  3. Utilstrækkeligheden er helt eller delvis et resultat af regler, som regeringen har udstedt eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af de anvendte materialer. 

 

ARTIKEL 11 - LEVERING OG YDELSE

 1. Iværksætteren tager størst mulig omhu ved modtagelse og implementering af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenester. 
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren meddeler virksomheden. 
 3. Under overholdelse af hvad der er angivet i afsnit 4 i denne artikel, vil virksomheden hurtigt udføre accepterede ordrer, dog senest 30 dage, medmindre forbrugeren har aftalt en længere leveringsperiode. Hvis levering er forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan gennemføres, underrettes forbrugeren herom senest 30 dage efter bestillingen. I så fald har forbrugeren ret til at opsige aftalen uden omkostninger. Forbrugeren har ikke ret til erstatning. 
 4. Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke få nogen rettigheder fra de angivne vilkår. Overskridelse af en periode giver ikke forbrugeren ret til erstatning. 
 5. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel tilbagebetaler iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter opløsning. 
 6. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umuligt, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsprodukt. Senest ved levering angives det på en klar og forståelig måde, at en erstatningsvare leveres. Ret til fortrydelse kan ikke udelukkes for udskiftnings genstande. Omkostningerne ved en mulig returforsendelse er for iværksætterens konto. 
 7. Risikoen for skader og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant, der er meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

 

ARTIKEL 12 - VARIGHEDSTRANSAKTIONER: VARIGHED, ANNULLERING OG FORNYELSE 

Afslutning 

 1. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, når som helst under overholdelse af de aftalte annulleringsregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået i en bestemt periode, og som strækker sig til den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, når som helst inden udløbet af den angivne periode med behørig overholdelse af de aftalte annulleringsregler og en opsigelsesperiode. højst en måned. 
 3. Forbrugeren kan annullere de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit: 
  1. Annuller til enhver tid og er ikke begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  2. i det mindste annullere på samme måde som de er indgået af ham;
  3. altid annullere med samme opsigelsesperiode, som iværksætteren har fastsat for sig selv

Fornyelse

 1. En aftale, der er indgået i en bestemt periode, og som strækker sig til den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, må ikke stiltiende fornys eller fornyes i en bestemt periode. 
 2. I modsætning til foregående afsnit kan en kontrakt, der er indgået i en bestemt periode, og som strækker sig til regelmæssig levering af daglige nyheder og ugentlige aviser og magasiner stiltiende fornys i en fast periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren har forlænget dette. kan annullere aftalen mod slutningen af forlængelsen med en opsigelsesfrist på højst en måned. 
 3. En aftale, der er indgået i en bestemt periode, og som strækker sig til den regelmæssige levering af produkter eller tjenester, kan kun stiltiende fornyes på ubestemt tid, hvis forbrugeren når som helst kan annullere med en opsigelsesperiode på højst en måned og en opsigelsesperiode på ikke mere end tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end en gang om måneden, levering af daglige, nyheder og ugentlige aviser og magasiner. 
 4. En aftale med en begrænset varighed til regelmæssig levering af daglige, nyheds- og ugentlige aviser og magasiner (prøve- eller introduktion abonnement) fortsættes ikke stiltiende og slutter automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden. 

Dyrt 

 1. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren opsige aftalen når som helst efter et år med en opsigelsesperiode på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte varighed. at modsætte sig.

 

ARTIKEL 13 - BETALING 

 1. Medmindre andet er aftalt, skal forbrugernes skyldige beløb betales indenfor 7 arbejdsdage efter starten af refleksionsperioden, jf. Artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse periode efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen. 
 2. Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i de angivne eller angivne betalingsoplysninger til iværksætteren. 
 3. I tilfælde af manglende betaling af forbrugeren har iværksætteren ret til, med forbehold af juridiske begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren har givet meddelelse på forhånd.

 

ARTIKEL 14 - KLAGE PROCEDURE

 1. Iværksætteren har en velinformeret klageprocedure og håndterer klager i overensstemmelse med denne klageprocedure. 
 2. Klager over gennemførelsen af aftalen skal indgives fuldstændigt og tydeligt beskrevet til iværksætteren inden for en rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne. 
 3. Klager indsendt til iværksætteren besvares inden for 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forventet længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en bekræftelse på modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar. 
 4. Hvis klagen ikke kan løses ved fælles aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelse proceduren. 

 

ARTIKEL 15 - TVISTER

 Kun hollandsk lov finder anvendelse på aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for.

  

ARTIKEL 16 - YDERLIGERE ELLER ANDRE BESTEMMELSER 

Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, er muligvis ikke til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

GRATIS levering
SSL-sikre betalinger
25,000 + glade kunder
Vores team besvarer alle spørgsmål indenfor 24 timer